Az ERŐSZAKNÉLKÜLISÉG spirituális alapja

  • PDF

Az isteni minőség felismerése és tisztelete az egyénben és a teremtés egészében

 

BÁTORSÁG
DEFINÍCIÓ

Vmiről (általában egy eszméért történő) lemondás; olyan cselekedet, mely során vmely becses dolgot egy istenségnek, isteni minőségnek ajánlunk fel

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Az áldozathozatal az ember által gyakorolandó legfontosabb minőség. Az áldozathozatalt többnyire azonosnak tartják a könyörületességgel vagy a nagylelkűséggel; pedig a nagylelkűség és a valódi áldozathozatal között óriási különbség van. Az olyan dolgok elajándékozása, mint a föld, a tehenek, az arany, az étel vagy a tudás csak azt jelenti, hogy az ember igyekszik másokkal megosztani a vagyonát. Az áldozathozatal felülmúlja a könyörületességet és a részvétet; ez annyit tesz, hogy készek vagyunk mosolyogva megválni szeretett dolgainktól – akár az életünket is beleértve. (1983. október 11.)

Az evést a kiválasztás követi; a belégzést kilégzésnek kell követnie; a vérnek áramolnia és keringenie kell, hogy fenntartsa az életet. Az elfogadás sikere a lemondásban rejlik, e két dolog ugyanazon folyamat két különböző oldala. Ez egyaránt igaz az egyének, a társadalmak, a nemzetek és az emberi nem egészének esetében is. A haladás és a béke az áldozathozatalon, a lemondáson és a szolgálaton alapul. (1969. május 19.)

Érdemes megismernünk az elme tulajdonságait és uralásának módjait, hogy hasznunkra fordíthassuk e tudást. Az elme hajlamos a tapasztalatok begyűjtésére és a memóriában való tárolására. Az elme nem ismeri a lemondás művészetét, így lassan bánat, aggodalom és szenvedés érlelődik benne. Ha az elme képes lenne elsajátítani az áldozathozatal művészetét, eljuthatnánk a spirituális derű és nyugalom állapotába. (1983. január 8.)

 

BÁTORSÁG

DEFINÍCIÓ

Veszéllyel, félelemmel v. nehézséggel szembeni mentális v. erkölcsi erő; veszélyhelyzetben v. szokatlan nehézségek közepette tanúsított szilárd elme és akarat

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Ha ellentét alakul ki a szabály és a megszokás között, bátran kell szembenéznünk a helyzettel, és a megszentelt úton kell haladnunk. (2002. november 4.)

A spirituális kalandhoz, a sötétségből a világosságba történő spirituális ugrás megtételéhez nagy bátorságra van szükség; e bátorság jutalma pedig az isteni kegyelem állapota. (1970. november 22.)

A bátorság forrása a magabiztosság. Mindenekelőtt a magabiztosságunkat kell fejlesztenünk. (2002. május 16.)

Ragaszkodnod kell az igazsághoz, és nem engedhetsz a hamisságnak és a becstelenségnek. Nézz bátran szembe az élet nehézségeivel. (1998. december 25.)

Szilárdan kell hinned, hogy minden, ami veled történik, az jó lesz számodra, és minden lehetséges helyzettel bátran szembe tudsz majd nézni. Csak akkor juthatsz el a beteljesülésre, ha a balszerencsében is bátran és meggyőződed által vezéreltetve cselekszel. (2000. január 15.)

 

BETELJESÜLÉS

DEFINÍCIÓ

Egy szükséglet, vagy vágy megvalósulása; kielégülés; az öröm forrása vagy eszközei; megbékélés; szavatolt bizonyosság vagy meggyőződés

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Úgy kell az erőre és a rangra tekintenünk, mint egyfajta erkölcsi feladatra, amely magában foglalja a kapcsolódó kötelezettségek teljesítését is. Csakis akkor tapasztalhatjuk meg a valódi boldogságot és beteljesülést, ha minden cselekedetünket e morális parancs értelmében hajtjuk végre. (1986. május)

Az ember nem azért születik, hogy csupán önmagáért éljen. Csak életének a társadalom szolgálatára való felajánlásával válhat nemessé, és teljesítheti be élete célját. (1998. december 25.)

Az általad vállalt szolgálat nem csupán a beteljesülés érzésével jutalmaz meg, de az általad szolgált emberek elégedettségével is. (1975. november 14.)

Az embernek spirituális szükségletei és késztetései is vannak. Míg a testi késztetések múlandóak és átmenetiek, a spirituálisak késztetések mélyebb forrásból származnak, és maradandóbb beteljesülést ígérnek. E késztetések megkövetelik a tisztaságot és az egységet. (1983. június 14.)

Minden embernek törekednie kell az élet négy céljára, a javak megszerzését az erénnyel, a vágyak beteljesülését pedig a spirituális megszabadulással társítva. (1984. május 14.)

 

ELUTASÍTÁSA

DEFINÍCIÓ

Erőszak: fizikai fájdalommal járó károkozás; anyagi v. testi sérelem okozása; lelki fájdalom és szenvedés okozása; agresszió; fájdalom v. szerencsétlenség elszenvedése

Elutasítás: vmi elvégzésével szembeni vonakodás kimutatása; a hajlandóság hiánya

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Ne okozz fájdalmat másoknak durva szavakkal. Valójában ezek a „mások” nem is mások – mindenki egy, hiszen mindannyiunkban ugyanaz az isteni alapelv nyilvánul meg, a fájdalom okozója és elszenvedője tehát valójában egy és ugyanaz a személy. Soha ne bánts meg másokat a szavaiddal. (2001. július 5.)

Akkor válsz isteni lényegűvé, ha felismered minden emberi lény alapvető egységét. Mindannyian ugyanazon egyetemes család tagjai vagyunk, ezért ne gyűlölj és ne bánts senkit. A másokkal szemben alkalmazott erőszak végeredményben azt jelenti, hogy saját magadat bántod. (2001. július 16.)

Tartózkodj azon cselekedetektől, amelyek fájdalmat okozhatnak másoknak, még akkor is, ha neked esetleg boldogságot okozna a dolog. Viselkedj úgy másokkal, ahogy magaddal is viselkednél. „Mindig segíts, és soha ne árts.” Ne bánts senkit, ne alkalmazz erőszakot. Senki irányába ne táplálj rossz érzéseket. Akkor se fojtsd el magadban a szeretetet, ha valaki megsért vagy átkokat szór a fejedre. (1998. november 24.)

A kezek nem erőszakos cselekedetekre teremttettek, hanem arra, hogy megkeressük általuk a mindennapi betevőre valót, és irgalmas cselekedeteket hajtsunk végre velük. (2000. szeptember 10.)

Soha ne állíts valótlanságot, mert lehet, hogy valaki számára kellemes lesz az adott állítás. De ne mondd meg az igazat se, ha ezzel esetleg megbántasz valakit. Akkor se mondd meg az igazat, ha ezzel megsérthetsz valakit. Mindenkinek igazat kell mondania, de csak akkor, ha ez az igazság nem bántó. (1991. május 24.)

 

ETIKA

DEFINÍCIÓ

A jó és a rossz megkülönböztetésével, az erkölcsi kötelességekkel és szabályokkal foglalkozó tudományág; erkölcsi elvek és értékek gyűjteménye; elmélet, rendszer v. morális értékek

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Az etikai átalakulás a társadalmi átalakuláson múlik. A társadalmi átalakulás a spirituális változásokkal van összefüggésben. Spirituális átalakulás nélkül a társadalmi folyamatok könnyedén az emberiség fejlődésével ellentétes erőket fejthetnek ki. Az etikai átalakulás alapja a spirituális átalakulás. (1983. június 16.)

Csak a spiritualitás képes elősegíteni az etikai értékek, a tolerancia és a egyenlőség szellemiségének fejlődését. A szellem tudománya nélkülözhetetlen az Emberi Értékek fejlesztéséhez. (1987. szeptember 24.)

Az erkölcsi, etikai, anyagi, technológiai és spirituális fejlődést gátló konfliktusok és zavarok feloldásának legjobb módja az, ha az ember a lehető legteljesebb módon él, és felemelkedik az isteni minőség szintjére, amely nem más, mint saját valósága. (1980. december 25.)

Az életszínvonal emelkedésének az etika, az erkölcs és a spiritualitás színvonalának emelkedését is magában kell foglalnia. (1981. március 8.)

Ha emberi lényeknek akarjuk nevezni magunkat, az etikának, az erkölcsnek kell a legfontosabb dologgá válni számunkra. Ez számos értéket magában foglal: a társadalmi elkötelezettséget, az emberi személyiség tiszteletét, hazaszeretetet, a testi jóléttel való törődést, a barátok és rokonok szeretetét és a tudásvágyat is. Ezeket nevezhetjük az ember öt éltető elemének. (1986. május)

 

FÉLELEM- NÉLKÜLISÉG

DEFINÍCIÓ

Nyugtalanító aggodalmaktól való mentesség; veszélyhelyzetben, ill. annak előérzetében az izgatottságtól való mentesség állapota

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Légy félelem nélkül való. Éld úgy az életed, hogy azt ne zavarja meg a félelem. Ne a környezetedben lévő emberek véleménye és tanácsa szabja meg cselekedeteidet, ha ők olyan tettekre buzdítanak, amelyek nem felelnek meg a lelkiismeretednek. (1999. november 23.)

Aki eltöltekezik az isteni szeretettel, félelem nélkül való lesz, semmit sem vár el másoktól, spontán és önzetlen módon fejezi majd ki a szeretetét. (1996. június 20.)

Légy rettenthetetlen. Ha bátran szembenézel a nehézségekkel, azzal szinte már meg le is küzdötted őket. Bízz önmagadban és sikereket érsz majd el az élet minden területén. (1997. január 14.)

Tisztítsd meg az elméd, és tedd azt a szerető gondolatok és átfogó eszmék eszközévé. Tisztítsd meg a szavaidat, és használd őket a félelemnélküliség és a barátság erősítésére. Tisztítsd meg a kezeidet, hogy ne bántsanak, és ne kövessenek el erőszakos cselekedeteket, de segítsenek és vezessenek, gyógyítsanak és irányítsanak. Ez a legmagasabb rendű spirituális gyakorlat. (1970. március 6.)

 

GLOBÁLIS TUDATOSSÁG

DEFINÍCIÓ

Globális: az egész világot magában foglaló v. arra vonatkozó; az egészet magában foglaló v. arra vonatkozó

Tudatosság: a felismerés, érzékelés v. tudás birtoklása v. kimutatása; éber megfigyelés v. a tapasztalatok alapján történő következtetés

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Az egész világ egyetlen nagy otthon, és minden ember ugyanazon család tagja. Ugyanazon ég alatt élünk, ugyanazon a földön járunk, ugyanazt a levegőt szívjuk be, és ugyanazt a vizet isszuk. A mindenekben ott rejtőző egység fényében ezért balgaság a sokféleség taglalása. (1998. szeptember 29.)

Szolgáld az egész világot. Értsd meg azt az igazságot, hogy a társadalom szolgálatára születtél. Ne élj önző, anyagi javakat felhalmozó életet. Életed csak akkor válhat szentté, ha segítesz a szegényeken, a betegeken és az elnyomottakon. (1999. november 18.)

Az egész világ olyan, akár egy tankönyv; olvasd azt helyesen. A természet a legjobb tanár. (1998. szeptember 4.)

Szolgáld a társadalmat, és munkálkodj a jólét érdekében. Vágyj az egész világ boldogságára. Ez a helyes spirituális gyakorlat. (1998. október 12.)

Igazság, erkölcs, szeretet és részvét: ezen értékeket gondoznunk kell és meg kell oltalmaznunk – önmagunk, és az egész világ érdekében. (1999. március 3.)

Az ember számára a kollektív a lényeges, nem az egyéni. E világon senki nem élhet teljesen egyedül. „Éljünk együtt, küzdjünk együtt és fejlődjünk együtt; éljünk együtt örömben és harmóniában.” Ezt tanítják a Védák, az ősi indiai szent szövegek. (1990. december 25.)

 

HAZAFISÁG

DEFINÍCIÓ

A haza és a közösség szeretete, az ezekért való önzetlen tevékenykedés

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Az ember kötelessége az, hogy felismerje a társadalomban az isteni minőség kifejeződését, és hogy képességeit és erejét a társadalom boldogulásának szolgálatába állítsa. Gyakorolnunk kell hát (1) ezt az átfogó érzelmet, (2) a befogadó gondolkodásmódot és (3) ezt az intuitív víziót. (1974. március 1.)

Az őszinteség és a teljesség elengedhetetlen az egyének boldog jövőjének érdekében. Hasonlóképpen szükséges az ország jólétéhez a nemzeti jelleg és a hazafiság is. Akiben kifejlődik a teljesség és a hazafiság, annak kiszéledik a látásmódja, és kiegyensúlyozottá lesz a szemléletmódja. (1988. augusztus 26.)

A táradalom jóléte szorosan összefügg a társadalmat alkotó egyének átalakulásával. Csakis erkölcsös egyének képesek erkölcsös közösséget építeni. A tiszta tudat alapvető a tiszta gondolatok, a tiszta látás és a tiszta beszéd kialakításához. (1998. február 5.)

Az igaz spiritualitás alapja az, hogy a társadalom többi tagjával együtt munkálkodjunk a társadalom egészének jobbá tételén. (1999. november 21.)

 

MÁS KULTÚRÁK ELFOGADÁSA

DEFINÍCIÓ

Kultúra: Faji, vallási v. társadalmi csoport által vallott hit, társadalmi berendezkedés és anyagi értékek összessége; egy társaságot v. testületet jellemző gyakorlat, viselkedésmód, értékszemlélet v. közös célok összessége.

Elfogadás: Vmi természetének, értékének v. tulajdonságainak egyetértőleges tudomásul vétele; nyitott megértésen alapuló megítélés

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Fogadd el a más kultúrákból származó jó dolgokat, amelyek segíthetnek úrrá lenned az érzékek szeszélyességén és az elmén, hogy könnyebben vizsgáld meg az egyes értékeket, és képes légy a különbségtételre. (1964. augusztus 15.)

Ha az ember ismeri valódi természetét, soha nem hagy helyet a gyengeségnek és a gyávaságnak. Minden kultúra legfőbb célja az hogy az egyén fejlessze mentális nyugalmát és bátorságát, és rokonságot érezzen minden embertársával. (1964. február 17.)

Az egyes egyének értéke kultúra-függő. A világ kultúrájának valódi értelme a rossz gondolatok és cselekedetek feladásán és a szent gondolatok és nemes tettek gyakorlásán alapul. Az adott ország nem csupán a Föld egy darabját jelenti, hanem polgárainak közösségét is. Egy ország fejlődéséhez mindig a polgárok morális, etikai és spirituális értékeinek fejlődése vezet el. (1999. július 26.)

Igyekezz az egész világ jólétéért munkálkodni. A Föld olyan, akár egy nagy ház; az egyes országok a különböző szobákhoz hasonlíthatóak. Ne hagyd, hogy beszűkült módon csakis saját országod boldogulását tartsd szemed előtt. Légy széles látókörű – imádkozz minden nemzet jólétért. (1998. december 25.)

 

MINDENEK JÓLÉTÉVEL VALÓ TÖRŐDÉS

DEFINÍCIÓ

Jólét: a dolgok jól alakulása, különösen a jó szerencse, boldogság és a bőség vonatkozásában

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Törődés: tiszteletből v. vágyból fakadó gondoskodás; aggodalom v. érdeklődés érzése; viszonyulás; vmire hatással levés; fontosság; figyelem és gondoskodás kimutatása

 

A spirituális gondolkodás a következő kérdéssel kezdődik: „Mivel járultam hozzá felebarátaim jólétéhez?” Nem pedig azzal: „Mit gyűjtöttem össze felebarátaimtól?” (1969. november 22.)

Ne feledjétek, hogy a világ jóléte és békéje csakis az emberiségért végzett önzetlen szolgálat által valósítható meg. (1985. november 17.)

A világ jóléte a társadalom jólétén alapul, a társadalom jóléte pedig a társadalom tagjainak jólététől függ. Az egyének gondolataikkal, szavaikkal és tetteikkel előremozdítják vagy hátráltatják a társadalmat, és így az egész világra is hatással vannak. (1971. december 22.)

Saját jólétedet eggyé kell olvasztanod a világ jólétével: hogyan is lehetnél boldog, ha felebarátod szomorú? Ezért, arra kérlek benneteket, hogy többé ne saját magatokért imádkozzatok, de az egész emberiség békéjéért, bőségéért és boldogságáért, éghajlattól és bőrszíntől függetlenül. (1970. október 7.)

Beszélj kedvesen mindenkivel, és érdeklődj az emberek iránt. Manapság egyre ritkább az efféle kellemes beszéd, mindenhonnan csak durva szavakat hallunk. Szólj lágyan és kedvesen, így minden ember a barátod lesz. (2000. szeptember 10.)

 

ÖNURALOM

DEFINÍCIÓ

Én: az egyén teljes személyisége; az egyén tipikus tulajdonságai és viselkedésmódja

Uralom: szabályozás; vmi fölötti erővel való rendelkezés; erő v. hatalom a vezetésre v. irányításra; korlátozás; fenntartás

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Az önuralommal rendelkező ember isteni természetének megismerése által bevilágítja maga körül a világot. (1986. július 31.)

A szabályozásnak belülről kell származnia, nem pedig kívülről; az embereknek veleszületett erejükkel kell magukat uralniuk, nem pedig egy másik személytől való félelem vagy bizonyos előnyökbe vetett remény miatt. Az önuralom önbizalomra, önismeretre és előmenetelre vezet. (1966. augusztus 3.)

Az életet pontos szabályozás mentén kell élni. Az önuralom alapvető fontosságú az erkölcsös élethez. (1988. január 21.)

Az önuralmat szilárd hittel gyakorold, így erőd forrásává lesz. (1966. február 19.)

Nem szabad a pillanat hatására megszületett gondolatnak engedelmes-kedve cselekednünk. Fontolóra kell vennünk ötleteink jó és rossz oldalait, és csak a szív jóváhagyásával cselekedhetünk, miután megvizsgáltuk az egyes cselekedetek értékét. (1987. szeptember 24.)

A tiszta, tápláló étel elősegíti az önuralom gyakorlását és fejleszti az intelligenciát… Ezért a spiritualitás útját járó személyek számára roppant fontos az egészséges és tápláló étel. (1961. október 10.)

 

ÖNZETLEN SZOLGÁLAT

DEFINÍCIÓ

Önzetlen: magára vonatkozó érdek nélküli állapot; a nagylelkűség állapota

Szolgálat: a segítségért, hasznosságért, előnyért létező, mások jólétét elősegítő cselekedet

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Szolgálata által mindenkinek vissza kell térítenie azt, amit a társadalomtól kapott. E szolgálatot önzetlenül, az áldozathozatal szellemiségében kell elvégezni. A szolgálat így lesz spirituális tevékenységgé. (1994. február 3.)

Bármilyen szolgálatot vállaluk, azt az önzetlenség jegyében kell elvégeznünk, és így az élet magasabb szintjére juthatunk el. (DD 1987.)

A tanult embereknek alázattal és tiszta szívvel fel kell vállalniuk a társadalom önzetlen szolgálatát. (1994. június 5.)

Az emberi test mások szolgálatára való, nem pedig az önző tettek élvezetére. Mondj le az önzésről, és kezdj önzetlen szolgálatba. Értsd meg, hogy mindenkiben ugyanaz az Én lakozik. Az egység e tudata és érzése vezessen, miközben embertársaid szenvedésének enyhítésén munkálkodsz. (2001. április 14.)

Mindig folytasd az önzetlen szolgálatot, akárhol is vagy. Ragadd meg a lehetőséget mások megsegítésére. Egyetlen olyan alkalmat se mulassz el, amelyben lehetőséged nyílik lelkesültségedet és képességeidet a bánat, a fájdalom és a szorongás enyhítésére felhasználni. (1970. május 21.)

 

ÖSSZHANG (harmónia)

DEFINÍCIÓ

Érzelmekben v. tettekben megnyilvánuló egyezés; benső nyugalom; békesség

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Dönts úgy, hogy összhangban, a tökéletes béke állapotában fogsz élni a környezetedben lévő emberekkel, hogy mindenkit szeretsz, és életedet embertársaid szolgálatának szenteled. Ez az út vezet el az isteni minőséghez és az örökké tartó békéhez. (1966. november 23.)

Ha a szív megtelik szeretettel, minden tettet beburkol a szeretet. A valódi emberi létet a szív, a fej és a kéz összhangja jelképezi. (1999. július 26.)

Az összhang megőrzése érdekében a legfontosabb szabály az, hogy mindig uralkodj a nyelveden. Ne hagyd, hogy minden gondolatod azonnal szavak formáját öltse; válogass, mérlegelj, és csak aztán szólalj meg. Beszélj nyájasan, kedvesen, rosszmájúság nélkül; úgy beszélj, mintha a mindenkiben ott lakozó isteni minőséghez szólnál. (1960. szeptember 21.)

Az ősi bölcsek mindig kihangsúlyozták az emberi lények egységének és együttműködésének fontosságát. Azt mondták: „Mozduljunk együtt, fejlődjünk együtt, okosodjunk együtt, és éljünk összhangban egymással; ne engedjünk teret a viszályoknak.” (2002. április 13.)

A jó cselekedet ismérve a gondolat, a szó és a tett összhangja. Ha nem áll fenn ez az összhang, a tett meghazudtolja a szót vagy a gondolatot. (1998. február 5.)

 

PÁRTATLANSÁG

DEFINÍCIÓ

A becsületesség (a morális jó és rossz kérdésének) eszménye v. elve szerint történő cselekvés; becsületesség; az igazsággal, tényekkel v. okokkal való megfelelés

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

A pártatlanság helye és alapja a szív. (Summer Showers in Brindavan, 1993.)

Csakis akkor jelenthetjük ki, hogy segítettünk visszaállítani az erkölcs épségét, ha elutasítjuk a becstelen és méltánytalan viselkedést, és igyekszünk véget vetni a társadalomban előforduló törvénysértő cselekedeteknek. (1986. október 11.)

A tudomány különbségtétel nélkül, az emberi lét fegyelem nélkül, a barátság hála nélkül, a zene dallam nélkül, a társadalom erkölcs és méltányosság nélkül soha nem válhat az emberek javára. (1987. november 22.)

Az őszinteségre épülő üzleti vállalkozás a társadalom szolgálatának és a spirituális elvek megvalósításának egyik formája. A piaci gyakorlatnak tisztességesnek kell lennie a vásárlókkal szemben, valamint méltányosnak és pártatlannak a munkavállalókkal kötött alku tekintetében. (1990. február 10.)

Kötelezd el magad a jó és önzetlen tettek mellett. Ha méltánytalanságot és gonoszságot látsz másokban, először saját életmódodat és jellemedet vizsgáld meg; mert amit másokban látsz, könnyen lehet a benned megnyilvánuló dolgok kivetülése. (1973. március 17.)

 

SEGÍTŐKÉSZSÉG

DEFINÍCIÓ

Támogatás nyújtása; pártfogás; vminek kellemesebbé v. elviselhetőbbé tétele; megkönnyítés, elősegítés; vmi fejlődésének támogatása; jó irányú változtatás

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Legyen minden cselekedeted mások számára nyújtott segítség. Mindig segíts, és soha ne árts. Soha nem jelentheted ki, mondhatod, hogy a te életed mentes minden nehézségtől, hiszen ki tudja, mit hoz rád a következő pillanat! Ha mindig boldog akarsz lenni, imádkozz mások boldogságáért. Ez a valódi spirituális szemléletmód. (2002. december 25.)

A társadalom, a közösség vagy a nemzet csak akkor lehet boldog, csak akkor lehet biztonságban, ha az azt alkotó egyének kölcsönösen segítenek egymásnak, és összeköttetésben állnak egymással az őszinte és felkészült szolgálat keretein belül. (1986. december 28.)

A szent, tiszta és segítőkész cselekedetek jó életmódot írnak elő. Olyan viselkedésmódot, amely előmozdítja az emberi tökéletesség felvirágzását. (1987. augusztus 16.)

Hajts végre jó és tiszta cselekedeteket. Élj példamutató életet. Légy segítőkész. Ajánld fel életed az emberiség nemesebbé tételére. (1990. június 1.)

Légy segítőkész, így a lelkiismereted is méltányol majd téged, és boldoggá és megelégedetté tesz, még akkor is, ha embertársaid nem mondanak köszönetet a tetteidért. (1965. április 6.)

 

SZÉLES LÁTÓKÖR

DEFINÍCIÓ

Széles: minden irányba messze elterülő; sokfelé ágazó, sok mindent felölelő; nyílt és teljes (toleráns)

Látókör: az a határ, ameddig vkinek a tudása, érdeklődése terjed.

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Te testesíted meg a békét. Te testesíted meg az igazságot. Te testesíted meg a szeretetet. Te testesíted meg az erkölcsöt. Te testesíted meg az erőszaknélküliséget. Te vagy minden, és minden tebenned van. Gyakorold ezt a fajta széles látókörűséget. (2000. szeptember 26.)

Az egész emberiség egyetlen hatalmas egy család, mindannyian testvérek vagyunk. Szavakkal leírhatatlan az a boldogság, amelyet akkor érzel, amikor szert teszel erre a széles látókörre – ezért tégy meg mindent, hogy az emberiség minden tagjában felismerd az isteni minőséget. (2003. január 1.)

Igyekezz az egész világ jólétéért munkálkodni. A Föld olyan, akár egy nagy ház; az egyes országok a különböző szobákhoz hasonlíthatóak. Ne hagyd, hogy beszűkült módon csakis saját országod boldogulását tartsd szemed előtt. Légy széles látókörű – imádkozz minden nemzet jólétért. (1998. december 25.)

 

SZELÍDSÉG

DEFINÍCIÓ

Modor v. jellem enyhesége; kedvesség; barátságosság; durvaságtól, ridegségtől v. erőszakosságtól való mentesség; lágyság; finomság

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Szelíden fogalmazz, ha arról beszélsz, miért nem akarod megengedni bizonyos megtörténtét bekövetkeztét, vagy miért kívánod meg más dolgok bekövetkeztét. A nyájas beszéd hamarabban és mélyebben megérinti a szívet. Együttműködésre ösztönözd az embereket, ne hallgatólagos, sértett beleegyezésre. Ne alkalmazz durva viselkedésmódot és erőszakos eszközöket. (1974. október 16.)

Ha durván beszélsz valakihez, ő is hangosan és durván fog válaszolni; a dühös szavak még dühösebbeket eredményeznek. Ám ha szelíd és kedves szavakat használsz egy dühös emberrel szemben, az megnyugszik majd, és sajnálni fogja, hogy így beszélt veled. Ne kiabálj, ne beszélj a szükségesnél hosszabban, ne beszélj, ha nincs szükség szavakra. (1969. május 16.)

Ha durvasággal töltjük meg a környezetünket, mi magunk is durvák leszünk. Ha gyűlölettel töltjük meg a légkört, mi is ezt a levegőt leszünk kénytelenek belélegezni, és gyűlöletünk visszaüt majd ránk. Ha tisztelettel, alázattal, szeretettel, bátorsággal, önbizalommal és toleranciával itatjuk át a környzetünket, magunk is élvezhetjük ezen értékek áldásos hatásait. (1976. november 14.)

Szeress mindenkit, üdvözölj mindenkit mosollyal, kerüld a durva beszédet. Egyetlen szelíd válasz képes messzire űzni a haragot. (1993. július 21.)

 

TISZTELET

DEFINÍCIÓ

Különleges figyelem fordítása vmire; tekintetbevétel; kitűntető figyelem; a nagyrabecsültség állapota

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Tanúsíts tiszteletet és légy tiszteletreméltó. Először cselekedj, aztán prédikálj. (1999. július 26.)

Mindig tartsd tiszteletben mások véleményét és álláspontját. Ne kezdj vitába rögtön a legkisebb véleménykülönbség esetén. Lehet, hogy a másiknak van igaza, és te tévedsz. Gondolkodj el a másik fél érvelésén; lehetséges, hogy előnyben van veled szemben, hogy többet tud nálad az adott kérdésről, és az is lehet, hogy tévútra vezettek az előítéleteid. (1959. november 25.)

Soha ne a te szükségleted, a te örömöd legyen számodra az első. Mások szükségleteit és boldogságát tekintsd legalább olyan fontosnak, mint a sajátodat – sőt, még fontosabbnak. Tiszteld az idősebbeket, segítsd elő a testvérek, a tanárok és a diákok, a munkavállalók és a munkaadók közti szívélyes magatartást. (1964. augusztus 19.)

Ne csak a saját országod boldogságával törődj – imádkozz az egész világ világ jólétéért. Csak ilyen széleskörű érzelmekkel válhatsz tiszteletre méltóvá. Senki nem fog tisztelni, ha viselkedésed és beszéded nem helyénvaló. (1998. szeptember 27.)

Az indulatos ember soha nem lehet sikeres; az ilyen ember tönkreteszi saját tulajdonát, és elveszíti társai tiszteletét. (1998. szeptember 27.)

 

TISZTESSÉG

DEFINÍCIÓ

Vkinek megbecsült volta; becsületesség, illő magatartás;

pártatlanság, őszinteség; önérdektől, előítéletektől v. részrehajlástól való mentesség; az érdekkülönbségek saját érzelmeink, előítéleteink v. vágyaink figyelembe vétele nélkül történő kiegyensúlyozása

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Kötelességeink szorgalmas elvégzése önmagában még nem elég. Az embernek a szeretet, a rokonszenv, a tisztesség, a részvét és a megbocsátás értékeit is gyakorolnia kell, csak így válhat képessé az elkötelezett szolgálatra. (1988. november 21.)

Hogy milyen munkát kell végezned? Olyat, amelyik a nemzet és a közösség érdekeit szolgálja. Fel kell tenned magadnak a kérdést: „Mivel szolgálhatnám a közösséget?” Látnod kell, vajon az általad végzett munkának nem része-e bármiféle hazugság, igazságtalanság vagy csalás. (1985. december 29.)

Az egyes személyek (sőt, a különféle szervezetek is) igen gyakran tévednek a tilosba. Az emberek versengenek a munkatársaikkal, és előnyre próbálnak szert tenni velük szemben – hol tisztességes, hol tisztességtelen módon. Az erőt és a hatalmat először ki kell érdemelni, csak azután vágyakozhatunk rájuk. (1969. szeptember 10.)

A piaci gyakorlatnak tisztességesnek kell lennie a vásárlókkal szemben, valamint méltányosnak és pártatlannak a munkavállalókkal kötött alku tekintetében. (1990. február 10.)

A vagyonosoknak fel kell ismerniük, hogy a pénzt becsületes eszközökkel kell megkeresni, és jó célokra kell fordítani. A jólétből csak akkor fakadhat valódi boldogság, ha tisztességesek az eszközeink. A kizsákmányolás által nyert pénz így vagy úgy mindig szenvedésre vezet. (1990. november 19.)

 

TOLERANCIA

DEFINÍCIÓ

Megengedő cselekvés,; állhatatosság; kitartás; rokonszenv v. engedékenység a sajátunktól eltérő v. azzal ütköző hittel v. gyakorlattal szemben eltér; a fájdalom v. a nehézségek elviselésére irányuló képesség

 

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Minden cselekedetedben tanúsíts türelmet, toleranciát és mindig a kölcsönös segítségnyújtás szellemében cselekedj. Családodon belül gyakorold a türelmet és a kölcsönös tiszteletet; a közösségben az erkölcsöt és pártatlanságot; a társadalomban pedig a béke eszményét. (1960. június 25.)

Ha kezd eluralkodni rajtad a düh, őrizd meg a nyugalamdat. Hogyan is tudnád a tüzet tűzzel eloltani? Győzd meg magad logikusan arról, hogy csakis a tolerancia, a béketűrés, a szeretet és a kedvesség képes békét teremteni benned és a társadalomban. (1973. április 4.)

Jóság, részvét, tolerancia – e három dolog által ismerheted fel az isteni minőséget önmagadban és másokban. (1973. április)

Manapság minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy még több élelmiszert állítsunk elő, még több házat építsünk és még több ruhát gyártsunk. Holott leginkább egy átfogó erőfeszítésre lenne szükség, amely által az emberek több toleranciát, több alázatot, több testvériséget, több részvétet tanúsítanának, és az öröm és béke mindannyiunk szívében megtalálható forrásaira való mélyebb tudatosságot nyilvánítanának meg. (1975. november 14.)