A SZERETET spirituális alapja

  • PDF

A SZERETET spirituális alapja:

Az isteni minőség megtapasztalása az egyénekben és a teremtés egészében

 


SZERETET

DEFINÍCIÓ

SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI

Barátság

BARÁTSÁG

Adott személyhez való, bizalomra és tiszteletre épülő ragaszkodás; jóindulatú érdeklődés kimutatása; vmely hasznos v. üdvös cél szolgálata

A barátság a rendíthetetlen szeretet kifejeződése; azon szereteté, amely nemes, tiszta, mentes a vágyaktól és az önérdektől. (1973. május 24.)

A barátságnak spirituális köteléknek kell lennie, olyan bizalmas viszonynak, amely egymás teljes megértésén alapul, és a másik személyért tett felajánlás jegyében valósul meg. Ne kezdj szoros barátságot kiépíteni valakivel addig, amíg nem vagy bizonyos abban, hogy szándékai tiszták, önzetlenek és spirituálisak. Igaz barátság csak két lélek között szövődhet; azaz, két olyan személy között, akik mindketten felismerték, hogy lényünk lényegét a lelkük képezi. (1978. augusztus 20.)

Hogy a barátság tartós legyen, a szívnek meg kell értenie a másik szívet, a szívnek vonzódnia kell a másik szívhez. A barátságnak két szívet kell összekötnie, és mindkettőre üdvös hatást kell gyakorolnia; bármi is történjen a barátokkal – érje bár őket veszteség vagy nyereség, fájdalom vagy öröm, jó szerencse vagy szerencsétlenség. Mindkét félnek jobbá kell tennie a másikat; hiszen mindketten tudják, hogy kapcsolatuk a rokonszenven és a szereteten alapul. Egymás megtartásának biztosítéka egymás megbecsülése; az, ha mindkét fél bízik a másikban, és a másik vigyázó szeretetében. Csak azok érdemlik meg a „barát” nevet, akik segítenek egymásnak magasabbra szintre emelni az életet, segítenek egymásnak az eszmények megtisztításában, az érzelmek nemesítésében és megerősítik egymás elhatározásait. (1973. május 24.)

Boldogság

BOLDOGSÁG

A jólét és a megelégedettség állapota; öröm; élvezetes v. örömteli tapasztalat; a jó kapcsolat, az egymással való közösség légköre

Ha az ember tartós boldogságra vágyik, fel kell fedeznie e boldogság forrását – ez a forrás pedig nem más, mint a szeretet. Nincs semmi nagyszerűbb a szeretetnél. Mindennek megvan a maga ára: a tartós boldogság árát az isteni szeretet formájában kell megfizetni. Szeretet nélkül semmilyen anyagi dolog nem nyújthat valódi boldogságot. (1998. január 1.)

Az isteni minőség jelenléte valódi boldogságot eredményez. Ez az egyetlen állandó boldogság a földön. Az isteni minőség jelenlétében nincs bánat, nincs boldogtalanság, és nincs aggodalom. (2002. október 12.)

Folytonosan törekednünk kell arra, hogy észrevegyük, hogyan állíthatjuk mások boldogságának szolgálatába vagyonunkat és tehetségünket, tudásunkat és értékeinket. (1983. október 11.)

Tanulj meg ott és akkor boldog és megelégedett lenni, ahol és amikor vagy; belső jólétre törekedj, ne külső nyereségre. (1965. március 26.)

Az elmebeli öröm intellektuális öröm; a szívben megtapasztalt öröm maga az isteni üdvözültség állapota, amely össze sem hasonlítható az elme örömével. (1999. november 23.)

Egyenlőség

EGYENLŐSÉG

Az azonosság érzete v. állapota; minőség-, természet- v. rangbeli hasonlóság; adott csoport, osztály v. társadalom tagjainak hasonlósága; pártatlanág

 

Aki az isteni minőséget keresi, annak mindig a szeretet szellemében kell cselekednie, és meg kell szabadulnia a gyűlölet, irigység és harag leghalványabb nyomától is… Belső látásunk fejlesztése által eljuthatunk arra a meggyőződésre, hogy minden és mindenki alapvetően egyenlő egymással. (1974. március 3.)

Társadalmi és egyéni mindig viselkedésünkben az isteni lényeg letéteményeseiként mindannyiunk között fennálló egyenlőség érzetét kell megnyilvánítanunk. (1958. július 22.)

Fel kell lelnünk az emberiség sokszínűsége mögött rejlő egységet. Bár a mentális és testi erő, az általuk vallott elvek, vagy tudásuk és képességeik terén léteznek különbségek az egyes emberek között, egy dologban mindannyian egyenlőek vagyunk: mind a teremtés folyamatának részei és részesei vagyunk. Éppen ezért kell elfogadunk a létezők egyenlőségének eszméjét. (1984. július 13.)

Ne tégy különbséget a szolgálatok között. Szolgáld szüleidet, testvéreidet, barátaidat és a koldusokat is. Az isteni kegyelem bőségben árad majd, ha az alázat és az egyenlőség szellemében szolgálod embertársaidat. (1999. október 16.)

Minden cselekedetedet az egyenlőség szelleme táplálja, de ne tedd mindegyik cselekedetedet a többivel egyenlővé. (1965. szeptember 27.)

Egység

EGYSÉG

Dolgok v. személyek olyan összetartozása, amelyben azok egy egésznek a részeiként egymással és az egésszel is összefüggnek

Ahogy az elektromos áram is azonos módon halad át a különböző típusú és alakú elektromos berendezéseken, az isteni minőség is közös minden létező számára. A csillagok sokfélék, az ég egy; a tehenek sokszínűek lehetnek, a tejnek egy színe van; az ékszerek sokfélék, az arany egyfajta; az élőlények sokfélék, a lélegzet egy; az országok különböznek, a Föld egy. Ezért kell megértened az Egy fogalmát a sokban, az egységet a sokféleségben. (1998. április 18.)

Az igaz spiritualitás a gondolat, a szó és a tett tiszta és szent egysége. (1998. február 5.)

Az embert körülveszi a jelenségek és a spiritualitás világa; látásmódját egyaránt befolyásolja az anyagi és a spirituális világ. Ha nem vagy képes összhangba hozni e két világot, egyikkel sem érzel majd közösséget; a valódi isteni alapelvet e két világ egysége jeleníti meg. (1998. február 25.)

Az egység tudata váltja ki a lelki nyugalmat, nem pedig fordítva. (1968. szeptember 30.)

Úgy kell érezned mások fájdalmát, mintha sajátod lenne; és boldognak kell lenned, ha embertársaid boldogok. Így tapasztalhatod meg mindenek egységét. (1971. április 18.)

Együttműködés

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Mással, másokkal együtt, közösen, összhangban, a kölcsönös előnyök jegyében való tevékenykedés; másokkal való együtt munkálkodásra irányuló igény v. képesség

Nem lehet kérdés, hogy ki a feljebbvaló, ha mindannyian együttműködünk egy nagy, közös törekvésben. Ilyenkor mindnyájunkat a közösséget alkotó egyének iránt érzett szeretet hajt előre. (1979. május 30.)

Ha a széthúzás gonosz törvénye uralkodik, nem valósítható meg az országban a béke és a jólét, legyen bármilyen fejlett a technológia, a tudomány vagy a spiritualitás. Csak akkor létezhet fejlődés, ha a kölcsönös együttműködés szándéka, a baráti érzés, a szeretet és a részvét tölti be az emberek szívét. (1979. november 22.)

Az élet csak akkor lesz dicsőséges kalanddá, ha megédesíti a tolerancia és a szeretet. A mások életstílusával való megbékélés és a közös feladatok elvégzésére irányuló együttműködés szándéka teszi az életet boldoggá és gyümölcsözővé. (1980. február 17.)

Az elmék egysége, a kölcsönös szeretet és az együttműködés jelentik a legfontosabb kifejlesztésre váró értékeket. (1980. február 18.)

A társadalom az emberek csoportosulása. Az önzetlen szolgálatot a társadalmat alkotó emberek közötti, spontán és tiszta szándékokon alapuló együttműködés fémjelzi. (1981. november 19.)

Empátia

EMPÁTIA

(beleérző képesség)

Az a képesség, amely által az egyén bele tudja helyezni, bele tudja élni magát a másik ember érzelmeibe, gondolataiba v. állapotába.

 

Tekintsd magaddal azonosnak a csoportot, amelyben dolgozol. Ne hagyd ezt az eszmét erkölcsi közhellyé silányulni, de próbáld meg napi szinten gyakorolni. Ha egy csoport részeként dolgozol, mindenki érzéseire tudatossá lehetsz, és magad is átérezheted ezen érzéseket. Ez pedig a színtiszta üdvösség forrása. (1971. december 22.)

Elméket empátiával, az egyenlőség felismerésével, és azon meggyőződéssel kell megtöltenünk, hogy alapjaiban véve minden egy és ugyanaz. (1991. június 1.)

Az embernek fel kell ismernie a társadalom iránti tartozását és kötelezettségeit is; ez a legjobb módszer a napi problémák megoldására. Az emberek véletlenszerű csoportba rendezése még nem azonos a társadalommal, ehhez a csoportot az isteni rokonság tudatával kell egységgé forrasztani, azáltal hogy megosztjuk egymással bánatunkat és örömünket, és gyakoroljuk az empátia képességét. (1973. április)

A magányos személy nem alkot közösséget. Ha törekvései énközpontúak, akkor nem lesznek hasznosak a társadalom szempontjából. Ezért kell kifejlesztenünk magunkban a társadalom jólétét előremozdító szent értékeket. A harmónia és az empátia (azaz a mindent átfogó tisztelet érzése) szellemisége alapvető, ha bármilyen jó dolgot akarunk megvalósítani az életben. (1987. május 1.)

Figyelmesség

FIGYELMESSÉG

Az a lelki tevékenység, amellyel tudatunk határozottan vkire, vmire irányul, összpontosul;

mások jogainak és érzelmeinek előzékeny figyelembe vétele; gondos és előzékeny bánásmód v. törődés

Kezeld tisztelettel és értelmes figyelemmel a vigasztalanokat, betegeket, időseket, elhagyatottakat és a gyerekeket. (1971. január 7.)

Belső sugallatodnak megfelelően viselkedni, ez az erkölcs. Az érzéseid kimondása az igazság. A tapasztalataidon elmélkedni szívedben, ez a béke. A szív sugallatainak pontos megértése az erőszaknélküliség. A szív minden kisugárzására való figyelmesség a szeretet. (1991. május 28.)

Amikor a szegényeket szolgáljuk, tudnunk kell, hogy a nincstelenek szívében lakozó Urat szolgáljuk. Ha e formulát az alaknélküli isteni minőségre alkalmazod és ekképpen szolgálod az embereket, értelmet nyer a lemondásod, és megkapod a szolgálatnak szentelt életed ellenértékét. Isten azok szívében lakozik, akik a szegények iránti figyelmesség gondolataival töltik meg szívüket, és buzgón szolgálják őket. (1990. november 19.)

A betegségek félig már attól is elmúlnak, ha az orvos türelemmel és figyelemmel beszél a pácienssel. Ha szeretettel és mosolygó arccal fordulsz hozzájuk, a betegek jobban reagálnak a kezelésre. (1994. január 21.)

Hála

HÁLA

A velünk tett jócselekedet tudata és megbecsülése; a vigasz v. a kényelmetlenség megszűntetése, megszűnése felett érzett öröm

Ajánld fel szeretetedet az embereknek, és ők tartós hálával viszonozzák majd azt. Adj nekik ruhákat, házakat – feltehetően el fogják veszíteni őket. Részesítsd őket oktatásban: lehet, hogy javukra válik a dolog, lehet, hogy nem. De ha szeretetet adsz nekik, hálásan isszák magukba azt, megtöltik vele szívüket, és olyan boldogok lesznek, mint korábban még soha. (1967. november 6.)

Azért dolgozz, mert így ajánlhatod fel háládat Istennek azon képességekért, amelyekkel felruházott téged. Az ilyen munka bölcsességre vezet. A bölcsesség nem más, mint az isteni minőség jelenlététének felismerése minden létezőben. (1971. január 1.)

Hálásnak kell lennünk az élet lehetőségéért, a szépség áldásáért, a természet bőkezűségéért és az élet maradandó értékeinek felismeréséért. (1962. április 5.)

Három dolgot kell megtennünk életünk során: igyekeznünk kell jót tenni azokkal, akik ártottak nekünk; el kell felejtenünk minden sérelmünket és minden jócselekedetünket; ugyanakkor szentségként kell emlékeznünk a jóra. Ki kell fejeznünk értük a hálánkat. (1998. május 11.)

Hűség

HŰSÉG

Tántoríthatatlan ragaszkodás; adott személyhez, okhoz, eszméhez v. szokáshoz való ragaszkodás; kitartás

Tudnotok kell, mi az igazság, és ennek alapján kell gyakorolnotok a szeretetet és a hűséget. Ne feledjétek, hogy az önző vágyakból az önzetlen lemondás által lesznek erényes cselekedetek. Magas eszményeket kell kitűznöd magatok elé, és fel kell készülnötök a róluk való lemondásra is, még ha sikerül is elérnetek őket. (1979. november 22.)

Amikor odaadásra vágysz, magától fogalmazódik meg benned a kérdés, vajon mihez ragaszkodsz és miért? Mibe fekteted gyengédségedet és megingathatatlan hűségedet? (1964. október 14.)

Istent leginkább „szeretetként” határozhatnánk meg – hiszen a szeretet minden lényt magában foglal, minden létezőt összeköt egymással, és mindent a szeretet vezérel. A szeretet mindenkiben ott lakozik, a szeretet mindenki, a szeretet maga a mindenség. A szeretet számos formát ölt: többek között a ragaszkodás, a rokonszenv, a gyengédség, a testvériség, a hűség, a tiszteletadás, az imádság, a hazafiság formájában nyilvánítja meg önmagát. (1967. június)

A szeretet a gyár motorja. Mindenkinek több száz másik, eltérő vérmérsékletű emberrel kell együtt dolgoznia, vagyis mindenkinek el kell sajátítania a béketűrést és a nyugalmat. Mindenkinek ki kell alakítania maga körül egy nyugodt környezetet. Ez a nyugodt környezet csak akkor maradhat fent, ha mindenki odaadóan és hatékonyan végzi a feladatát; és ez egyben a legmagasabb rendű spirituális szabály is. (1972. február 3.)

Jóindulat

JÓINDULAT

Rokonszenves, béketűrő v. segítőkész természet értéke v. állapota

A szív a szimpátia, a kedvesség, a szolgálat, a szeretet és testvériség nyelvén szól. És csak ez a nyelv fontos; mert ezt a nyelvet mindenki megérti… (1961. április 30.)

Minden gyakorlat célja szíved meglágyítása legyen, hogy az kedvességgel és szeretettel tejék meg. Fejleszd ki magadban a megelégedettség ilyen érzését, és hagyd, hogy az teljesen betöltsön téged, és szétáradjon a világ lakói között. (1987. március 30.)

Kedvesnek kell lennünk a korban, vagyonban, egészségi állapotban, rangban vagy iskolázottságban alattunk álló emberekkel szemben. A részvét csak így válik jelentőségteljessé és értékessé. (1989. június 20.)

Az embernek két fontos szerve van: a feje és a szíve. A fej mindig a külső tárgyak megfigyelésében érdekelt; fő jellemzője a külvilágban történő elmélyedés. A belső látásra utaló értékek, az igazság, a szeretet, a kedvesség, a béketűrés és a részvét, a szívből sugároznak ki. (1989. augusztus 24.)

A szeretet útjánál nincs nagyszerűbb spirituális út. A jóindulathoz, részvéthez és szimpátiához hasonló nemes minőségeket mind a szeretet erősíti bennünk. (1998. július 9.)

Könyörületesség

KÖNYÖRÜLETESSÉG

Az emberiség iránt érzett jóakarat és szeretet; különösen a szegények és szenvedők iránt érzett nagylelkűség és segítőkészség

Részvét, önuralom és könyörületesség – e három értéket kell minden embernek gyakorolnia. A részvétet, hogy megzabolázzuk a démoni törekvéseket; az önuralmat, hogy megerősítsük az isteni értékeket; és a könyörületességet, hogy kordában tartsuk az ember természetes kapzsiságát. (1962. április 28.)

Az embernek gyakorolnia kell a könyörületességet, hogy elérje a tisztaság állapotát. A szív tisztaságán keresztül elérhetjük az isteni minőséghez vezető egység állapotát. Az emberi élet palotáját e négy alapra kell építenünk. (1983. szeptember)

Ha nem fújod ki azt a levegőt, amit beszívtál, annak a tüdőd kárát látja. Ha a szervezeted nem választja ki az elfogyasztott ételt, annak a gyomrod látja kárát. Ehhez hasonlóan a lemondás szellemében könyörületesen és irgalmasan tovább kell adnod azt a pénzt, amelyet megkerestél. Ez az üdvösség forrása. (1999. március 12.)

Iskolázottságra, jólétre és erőre mindenkinek szüksége van, ám e dolgok értéke attól függ, hogy hogyan használod őket. Ha egy jó ember részesül megfelelő oktatásban, tudása bölcsességgé érik, és eszményivé teszi az életét. Ha egy jó ember szerez vagyont, irgalmas és becsületes célokra fordítja azt. A jó embert ereje képessé teszi a gyengék megsegítésére és a társadalom szolgálatára. Csak az egyének jósága vezethet el egy jobb társadalom kialakulásához. (1988. augusztus 7.)

Megbecsülés

MEGBECSÜLÉS

Érzékeny tudatosság; csodálat, jóváhagyás v. hála kifejezése; vminek v. vkinek a megértése

Töltsd meg szívedet szeretettel; így életerősek és élénkek lesznek szívből jövő szavaid.

A szeretetnél nincsen hatékonyabb erő. A szeretet nyelve a szavakat egyenesen a hallgatók szívének tolmácsolja, így azok befogadják és megbecsülik és tetteikben meg is valósítják a hallottakat. (1974. április 1.)

Becsüld meg a helyes gondolatokat, a kedves és jóindulatú beszédet és az önzetlen tetteket; és már felbukkanásuk pillanatában leplezd le a rossz gondolatokat, szavakat és tetteket. (1984. december 31.)

Az emberekre alapvetően két dolog jellemző. Az egyik esetben – és ez a gyakoribb – azzal áltatjuk magunkat, hogy számos erénnyel, intelligenciával és tehetséggel rendelkező, jó emberek vagyunk. A másik, a ritkább esetben felismerjük a másokban levő jóságot, érdemeiket, képességeiket és jó tetteiket, és méltányoljuk eszméiket. (1988. december 25.)

A háládat, imádatodat és nagyrabecsülésedet kifejező tettek valóban a szent odaadás cselekedetei. (1981. október 2.)

Ha egyenes vagy, mások egyenességét is megbecsülöd. Azért látsz hibát másokban, mert e hibák benned is jelen vannak. (1964. augusztus 15.)

Megbocsátás

MEGBOCSÁTÁS

A neheztelés v. megtorló szándék feladása; elnézés; a hibák v. gyengeségek elfogadása

Még a téged bántó és megsértő embereknek is meg kell bocsátanod, és szeretned kell őket, mert a szeretet önmagában is üdvösséggel áraszt el. A szeretet forrása mindenkiben ott rejlik. Az üdvösség forrása lényed legbenső valósága. (1982. január 14.)

Ne tápláld a dühöt megtorlással, a gyűlöletet haraggal. Felejtsd el, és bocsásd meg mindazt, ami eddig a pillanatig veled történt; kezdj egy új, a szeretetről és a testvériségről szóló fejezetet – ebben a másodpercben. (1975. április 28.)

Tápláld szívedben a szeretetet. A szeretet elűzi a rossz gondolatokat, és erősíti a megbocsátás szellemiségét. (1993. november 23.)

Az erő megtestesülése vagy, nem pedig a gyengeségé. Éppen ezért, ha kétségbe esnél, töltsd meg magad a béketűrés érzésével, és állj készen a megbocsátásra és a felejtésre. A megbocsátás ezen értéke az emberi lét legnagyobb ereje. (1994. január 1.)

A szeretet önzetlen. Az én megszerez és elfelejt; a szeretet ad és megbocsát. A szeretet soha nem üdvözli a bosszú gondolatát, mivel mindenkit egynek lát. Ha valaki megsért téged, hagyd, hogy a bölcsesség vezéreljen. Ne siess levonni a végkövetkeztetést; a szeretet vezessen tetteidben. (1977. február 16.)

Odaadás

ODAADÁS

A buzgó felajánlás és hűség állapota; egy speciális, gyakran magasabbrendű, cél érdekében tett felajánlás

A fiatal facsemetét öntöznöd kell, hogy növekedjen és gyümölcsöt hozzon; odaadásod pedig akkor növekszik és hoz gyümölcsöt, ha szeretettel öntözöd és hittel táplálod. (1998. augusztus 25.)

Az odaadás nem egy olyan állapot, amely bizonyos órákon megszáll téged, majd visszatérsz a „normalitás állapotába”, hanem az elme egy folyamatos állapota, egy berögzült viselkedésmód, amelyhez minden körülmények között ragaszkodik az ember. (1968. július 8.)

Még a világi tevékenységek is spirituálissá lesznek, ha van benned szeretet. Dolgozz bár egy irodában, köss üzleteket, gondoskodj a családodról – bármit is teszel, mindig úgy tedd, mintha Istennek ajánlanád a cselekedeteidet. Legyen minden tevékenységed Isten kedvére való. Ez a valódi odaadás.

A szeretet legyen minden tetted alapja. A szeretettel és odaadással végzett kisebb spirituális erőfeszítések is nagy eredményekre vezetnek. (1998. október 8.)

Hogy miről ismerszik meg az odaadás? A jellemről, a jó impulzusokról, az igazságról, Isten szeretetéről, a fegyelemről és a kötelességtudatról. Az igazán odaadó, aki rendelkezik e hat minőséggel. (1999. március 3.)

Osztozás

OSZTOZÁS

Vminek másokkal közösen történő használata; közös elfoglaltság v. öröm; részvétel; mással v. másokkal közösen birtoklás v. felhasználás; felosztás

Értsd meg a szolgálat alapvető fontosságát; így válhatsz azon ideális vezetők egyikévé, akikre oly nagy szükség van manapság a világ minden táján. Ha megosztod másokkal, amid van, feltöltődsz; ha elveszed tőlük, amijük van, kiürülsz.… beszélj mindenkihez az elragadtatásból fakadó szeretettel; hagyd, hogy kezeid adjanak, és soha ne vedd el, ami nem a tiéd. (1970. január 7.)

Az emberi élet legfőbb célja az isteni üdvösség megtapasztalása, és ezen üdvösség másokkal való megosztása. (1971. július 8.)

Csakis a szeretet ajándékoz meg tartós boldogsággal és békével. A megosztás csökkenti a fájdalmat és megsokszorozza az örömöt. Az ember az osztozásra, a szolgálatra, az adományozásra született, nem pedig arra, hogy elvegye, amit akar. (1973. április)

Gyakorold a szeretetet, a makulátlan, önző vágyaktól mentes tisztaságot. Oszd meg ezt a szeretetet más hitű, más bőrszínű, és más országbeli testvéreiddel. Ha felebarátod Istenhez imádkozik, nem érzel-e rokonságot vele? Lehet, hogy más nyelven, más stílusban, egy másik vallás formuláinak megfelelően kér, de éhsége és szomjúsága egy a tiéddel. Üdvözült boldogsága és bánata épp olyan, akár a tied. Oszd meg ezt az üdvösséget; az osztozás mindkettőtök boldogságát megerősíti. Oszd meg a bánatot; az osztozás könnyít majd terheden, és elvesz egy darabot belőle. Áramoljon át szereteted embertársaid szívébe. (1968. július 8.)

Részvét

RÉSZVÉT

Mások fájdalmával való együttérző tudatosság; a szenvedéstől való közös megszabadulás szándéka

 

A részvét és a jóság a szeretetből születik meg. A fennkölt Emberi Értékek mind a szeretetből származnak. Ha valaki megtelik szeretettel, nincs szüksége más spirituális vagy vallási gyakorlatokra. (1998. február 25.)

Az igazi emberi lényt részvét és jóindulat jellemzi. (1984 február 9.)

Hogy mi a részvét? Ha embertársunk szenvedését nézve szavak által fejezzük rokonszenvünket, az még nem részvét. A részvétnek a szenvedő kínjainak enyhítésére irányuló tettek formájában kell megnyilvánulnia. Nem szabad közömbösnek vagy érzéketlennek lenned azzal az ürüggyel, hogy mindenki megszenvedi a saját ostobaságát. Bár a szenvedés talán egy emberi hiba következménye – egy hibáé, amelyre mindannyian hajlamosak vagyunk – úgy kell gyógyírt keresnünk rá, mintha magunkat szeretnénk megszabadítani a fájdalomtól. Az igaz részvét a szívből sugárzik ki. (1984. július 14.)

Gyakorold a részvétet és a rokonszenvet; állj mások szolgálatába, értsd meg a szegénység, betegség, szorongás és kétségbeesés gyötrelmét; oszd meg másokkal könnyeidet és nevetésedet is. Így lágyíthatod meg a szívedet, és így teheted sikeressé spirituális törekvéseidet. (1969. május 10.)

Rokonszenv

ROKONSZENV

Emberek közötti vonzódás, társulás v. viszony, amelyben az egyik felet ért érzelem másokra is hatással van; értelmi v. érzelmi megegyezés; mások érzelmeinek v. érdeklődésének megosztása v. az azokkal való azonosulás képessége

Légy örömteli, ha a környezetedben lévő emberek örülnek, és légy szomorú, ha ők is azok az. Költözzön rokonszenv a szívedbe. De az örömöt és bánatot is szolgálattá kell átalakítanod; nem maradhatnak puszta érzelmek. (1961. április 23.)

Ha szeretet járja át az emberiséget, azt részvétnek nevezzük, és ez az érték nem kis részben a rokonszenvből ered: a rokonszenv tesz boldoggá, ha embertársaid boldogok, és szomorúvá, ha szomorúak. (1958. március 24.)

A szeretet hívja életre létre a rokonszenvet; a szeretet fogja megmutatni azt is, hogyan vethetünk véget a gyűlölködésnek. (1966. október 19.)

A szeretet a gyűlölet hiánya, az ellenszenv, az előítéletek hiánya – valamint a rokonszenv és a ragaszkodás pozitív értékeinek megléte. Ha szeretet él bennünk, szomorúak vagyunk, ha embertársaink szomorúak, és boldogok, ha ők is boldogok. (1966. november 23.)

Ne csak szónokolj a könyörületességhez, szolgálathoz, rokonszenvhez vagy egyenlőséghez hasonló értékekről – szállj alá a szószékről és gyakorold is őket. Ha felebarátod egy komoly betegség fájdalmát éli át, ne maradj közömbös, mondván, szerencsére ez téged nem érint. Ha egyvalaki érintett, mindannyian érintettek vagyunk. (1964. február 25.)

Szívbéli tisztaság

SZÍVBÉLI TISZTASÁG

Szív: legbensőbb jellemünk, érzéseink v. hajlamaink; könyörületesség; szeretet; bátorság

 

Tisztaság: szenny, gyengeség v. hiba nélküli v. idegen anyagtól, más összetevőtől mentes v. erkölcsi hibáktól v. bűnöktől mentes állapot

 

A szeretettel eltelt ember elméje békés, szíve tiszta, és semmilyen zavaró körülmény, balsiker vagy veszteség nem tudja kizökkenteni nyugalmából. (1989. október 9.)

Ha bármilyen jó dolgot akarsz véghezvinni a világban, mindig a belső tisztaságból kiindulva kell cselekedned. (1993. január 1.)

A helyes cselekedetek a szív tisztaságához vezetnek, és ez elősegíti a magasabb spirituális tudás megszerzését. Ha a helyes cselekedetek bölcsességgel egészülnek ki, az a valódi szolgálat. (1984. november 18.)

Az olyan külső értékek, mint az igazság, a szeretet, a türelem és a részvét a szívből sugároznak ki. A fejből származó dolgok világiak és múlandóak; a szívből származók transzcendensek és örökkévalók. A szívből származó értékek a belső utat mutatják meg, a fejből származóak pedig külső utakra vezetnek. (1999. április 26.)

Spirituális szemléletmód kialakításához, a szív tisztaságán keresztül vezet az út, és másokra is csak így tudsz pozitív hatást gyakorolni. A spirituális bölcsesség akkor szökken szárba, ha tiszta a szíved. (1993. október 7.)

Testvériség

TESTVÉRISÉG

Közösség; szövetség; másokkal közös kötelékeken v. érdeklődésen alapuló viszony; azonos szakmájú v. érdeklődésű emberek teljes képviselete

A testvériség azt jelenti, hogy készek vagyunk szeretetet adni a szeretetért, szívet adni a szívért, és életet adni az életért. (1970. május 12.)

Az egyesített erőfeszítések az emberi élet természetes velejárói. Az egyének közösségében, a társadalomban, az együttműködés garantálja a biztonságot és a stabilitást. Az isteni természetre való tudatosság legbiztosabb jele az a felismerés, hogy rokonságban állunk embertársainkkal. (1982. január 22.)

Ne okozz fájdalmat másoknak, ne sérts meg és ne bánts másokat, és ne sértsd meg embertársaid önbecsülését. Szeress mindenkit egyformán, gyakorold a toleranciát, és terjeszd ki a testvériséget. (1974. február 20.)

Először magaddal juss egységre; ne keresd a hibát másokban, vagy a tökéletességet önmagadban. Isten Atyai mivolta és az emberek testvérisége – e dolgokban higgy, és minden tettedet töltsd meg ezzel a tisztelettel és szeretettel. (1967. április 21.)

Becsüld meg mások őszinteségét; becsüld az idősebbeket és a nálad tapasztaltabbakat. Társaságban viselkedj helyesen, töltsd meg környezetedet a testvériség és öröm szellemiségével. (1960. szeptember 27.)

Törődés

TÖRŐDÉS

tiszteletből v. vágyból fakadó gondoskodás; aggodalom v. érdeklődés érzése; viszonyulás; vmire hatással levés; fontosság; figyelem és gondoskodás kimutatása

A rád bízott dolgokkal törődj szorgalommal. (1961. november 23.)

A lemondás nem azt jelenti, hogy az anyagi világ dolgait nem kell tisztelned; sőt még törődnöd is kell velük. De soha ne felejtsd el, hogy az általuk nyújtott öröm csekély és múlandó. Azaz ne kötődj hozzájuk: légy tudatában valós értéküknek, és ne értékeld túl őket. (1964. augusztus 19.)

Ne fordíts a szükségesnél több figyelmet a külvilágra; inkább a belső örömforrásokra összpontosíts. Egy autóban a külső kerekek az „alárendelt” kerekek; fordítsd figyelmedet a belső, a mozgató kerekekre! A belső mozgatóerővel törődj. Ha tökéletesen uralod érzéseidet és motivációidat, bármibe belefoghatsz. (1965. május 22.)

Tanulmányozz, vizsgálódj, és ráébredsz majd, hogy mások szolgálatával tesszük önmagunknak a legnagyobb szolgálatot… Ahelyett, hogy mások hibáival és erősségeivel foglalkoznál, törődj inkább saját hibáiddal, és körültekintően fejleszd saját erősségeidet. (1965. április 4.)

Módosítás dátuma: 2010. június 04. péntek, 13:13